Website Translator

Translations by Google is provided for convenience and is not verified contextually. Please refer to original for accuracy.

0,00 €
Moja narudžba
Dobar tek želi vam dobartek.hr

Tvoja je narudžba prazna.

Pravila komentiranja

Kako bismo omogućili interakciju između restorana i korisnika te pružili što bolju informaciju o restoranima u našoj ponudi, korisnicima je omogućeno komentiranje naručene hrane i usluge restorana.

Platforma dobartek.hr nije odgovorna za sadržaj komentara korisnika. Komentari korisnika nikako ne odražavaju stav platforme dobartek.hr prema restoranima i njihovim zaposlenicima. Također, dobartek.hr kao posrednik u naručivanju dostave ili osobnog preuzimanja hrane ne može snositi odgovornost za kvalitetu proizvoda ili usluga koje nude restorani s kojima surađuje, ali prati komentare korisnika u svrhu unapređenja istih.

Komentiranje

Za komentiranje i ocjenjivanje usluge restorana potrebno je biti registrirani korisnik platforme dobartek.hr. Komentar je moguće ostaviti najkasnije 3 dana od narudžbe iz restorana.

Vlasnici i voditelji restorana mogu odgovoriti na komentare korisnika u roku od 3 dana od objave komentara, ali ne mogu sami komentirati svoje usluge. Eventualni pokušaji komentiranja vlastitih usluga bit će uklonjeni.

Odobravanje komentara

Svaki komentar korisnika ili odgovor restorana na komentar prije objave pregledavaju i odobravaju administratori platforme dobartek.hr.

Kako bismo zadržali kvalitetu i vjerodostojnost objavljene informacije te izbjegli bilo kakve neosnovane i zlonamjerne komentare, zadržavamo pravo neobjavljivanja sljedećeg sadržaja:

  • komentari s uvredljivim i na bilo koji način diskriminirajućim sadržajem;
  • spam ili reklamni sadržaj;
  • komentari pisani VELIKIM SLOVIMA;
  • samopromocija ili bilo kakav oblik prikrivenog marketinga;
  • blaćenje konkurencije;
  • prijetnje;
  • komentari koji sadržavaju poveznice (linkove);
  • komentari koji sadržavaju osobne podatke (e-adrese, poveznice, brojeve telefona, osobna imena);
  • komentari na usluge restorana koje nisu povezane s hranom naručenom preko platforme dobartek.hr.

Preporučujemo izbjegavanje pisanja nekonstruktivnih komentara poput „katastrofa“, „loše“, „odlično“, „5+“ ili komentiranje koristeći samo emojije. Ako je usluga bila zadovoljavajuća, preporučujemo istaknuti zašto, a ako nije, preporučujemo navesti što je moglo biti bolje. Argumentirani i konstruktivni komentari pomoći će ostalim korisnicima u odabiru restorana, ali i našim restoranima identificirati svoje snage kao i prostor za poboljšanje.

Platforma dobartek.hr u iznimnim će slučajevima, primjerice, ako se restoran tereti za povredu sanitarnih mjera, ukloniti komentar i nastupiti kao posrednik između restorana i korisnika sve dok se ne riješi situacija koja je dovela do takvog komentara.

Negativni komentari neće biti objavljeni ako se radi o nepristojnim, neargumentiranim i nekonstruktivnim kritikama. Pogreške se događaju i potpuno razumijemo nezadovoljstvo korisnika u slučaju loše usluge restorana. Međutim, smatramo kako bi svi komentari trebali biti napisani pristojno i na civiliziran način kako bi restoran mogao učiti iz svojih pogrešaka i, zahvaljujući komentarima, poboljšati svoju uslugu.

Komentari objavljeni na dobartek.hr postaju ekskluzivno vlasništvo platforme dobartek.hr koja zadržava prava ispravljanja, skraćivanja, prilagođavanja, prevođenja i daljnjeg objavljivanja istih.

Uklanjanje komentara

Ako želiš ukloniti svoj komentar, to možeš napraviti na svojem korisničkom profilu na stranici Moji komentari.

0 Moja narudžba
Pregledaj
Internetski kolačići poboljšavaju tvoje iskustvo korištenja stranice dobartek.hr. Nastavkom pregledavanja stranice dobartek.hr prihvaćaš korištenje kolačića. Saznaj više.
Izmjenili smo naše Uvjete korištenja i Pravila privatnosti. Nastavkom pregledavanja stranice prihvaćate ove izmjene.